Помоћ

На овој страници објављиваћемо најчешћа питања и одговоре у вези са Програмом „Моја прва плата”.

 • Шта значи услов да кандидат није био у периоду од шест месеци пре објаве јавног позива у радном односу код изабраног послодавца?

  Кандидати који су били у радном односу код послодавца у периоду од 6 месеци пре објаве Јавног позива неће моћи да се укључе у програм код истог послодавца у случају да се пријаве на позиције и буду изабрани од стране истог послодавца.

 • Како ће изгледати процес селекције?

  Након пријаве кандидата на оглашену позицију послодавца, послодавац ће имати увид у сва лица која су се пријавила на конкретну позицију. Сам процес селекције зависи од пословне политике сваког послодавца појединачно и може почети већ од првог дана пријаве кандидата на оглашене позиције.

 • Да ли Национална служба за запошљавање врши први избор кандидата за послодавце?

  Избор од пријављених кандидата на оглашене позиције врши искључиво послодавац.

 • Имам 30 година, могу ли да се пријавим на Програм Моја прва плата?

  Ако у тренутку пријаве на портал Моја прва плата имате тачно 30 година, рођендан Вам је тог дана, моћи ћете да се пријавите и на Програм Моја прва плата. Ако имате 30 година и један дан, пријава неће бити могућа.

 • Морам ли да будем на евиденцији Националне службе за запошљавање да бих се пријавио на Програм?

  У тренутку кад се пријављујете на Програм не морате бити на евиденцији Националне службе за запошљавање, али је потребно да испуњавате услове за пријаву на евиденцију незапослених. У случају да Вас послодавац изабере за програм, пре потписивања уговора биће неопходно да се пријавите на евиденцију Националне службе за запошљавање.

 • Шта се подразумева под условом да кандидат нема радног искуства, односно има претходно стечено радно искуство краће од 6 месеци, односно нема положен стручни испит?

  Радно искуство ће се процењивати у односу на ниво образовања којим се кандидат пријављује. Свако радно искуство (без обзира на то да ли је стечено кроз заснивање радног односа или кроз радно ангажовање – стручно оспособљавање или усавршавање (на пример, Стручна пракса), уговор о привремено повременим пословима, уговор о делу и др.) стечено на пословима који подразумевају ниво образовања, са којим се пријављујете, ће се рачунати приликом процене овог услова. Кандидати који имају положен стручни испит, који је обавезан у складу са законом, не испуњавају услов за пријаву за учешће у програму.

 • Да ли могу да конкуришем за место рада, уколико ми пребивалиште није у том месту?

  Можете се пријавити на било које позиције за које сте заинтересовани и за које испуњавате услове, у било ком месту рада, без обзира на место пребивалишта.

 • На колико позиција могу да се пријавим?

  Број позиција на које се можете пријавити је неограничен, међутим имајте у виду да Ваш профил треба да одговара оглашеној позицији.

 • Како се одређује просечна оцена кандидата са средњим образовањем?

  Просечна оцена се рачуна као збир просека добијених након сваког завршеног разреда, подељен са бројем разреда.

 • Пријавио/ла сам се са високим образовањем на порталу Моја прва плата. Да ли могу да конкуришем на оглашене позиције које захтевају средње образовање?

  Уколико сте се пријавили са високим образовањем можете конкурисати само на позиције које захтевају високо образовање, односно не можете конкурисати на позиције које захтевају средње образовање.

 • У овом тренутку сам укључен/на у меру Стручна пракса. Да ли имам право да се пријавим за учешће у програму Моја прва плата?

  Уколико сте укључени у меру Стручна пракса, немате право учешћа у програму Моја прва плата, јер сте већ укључени у програм оспособљавања за самосталан рад.

 • Још увек студирам, могу ли да се пријавим на Програм са средњом школом?

  Редовни ученици и студенти основних студија до навршених 26 година живота не могу бити на евиденцији Националне службе за запошљавање у статусу незапосленог, тако да ни пријава на Програм није могућа.

 • Морам ли као кандидат да имам квалификовани електронски сертификат како бих се пријавио на портал Моја прва плата?

  Регистрацију на Порталу за електронску идентификацију – еИД-ју можете извршити било којим нивоом аутентикације: квалификовани електронски сертификат, двофакторска аутентикација или корисничко име и лозинка. За пријаву на портал Моја прва плата довољан ниво аутентикације је корисничко име и лозинка.

 • Како да се региструјем на Порталу за електронску идентификацију – еИД-ју?

  Креирање налога на Порталу за електронску идентификацију – еИД-ју корисничким именом и лозинком испратите на: https://registracija.eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/kreiranje-naloga?userCategory=Serbian

 • Како се пријављујем за учешће у програму?

  Заинтересовани привредни субјекти електронским путем подносе пријаву за учешће у програму преко портала https://mojaprvaplata.gov.rs/.

  За подношење пријаве потребно је да имате отворен налог на Порталу за електронску идентификацију – еИД-ју и да користите квалификовани електронски сертификат. Након пријаве, оглашавање позиција могу радити ваши запослени које за то овластите, уз отворен налог на Порталу за електронску идентификацију – еИД-ју.

  Видео-упутство како да се региструјете на Порталу еУправа као правно лице доступно је ОВДЕ.

 • Ко сноси трошкове уплате доприноса за лица на оспособљавању?

  Национална служба за запошљавање сноси трошкове уплате доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 • Да ли је ограничен број лица које можемо ангажовати?

  Да, број незапослених лица које послодавац може ангажовати зависи од броја већ запослених лица код послодавца. Дакле послодавац који има до 5 запослених има право да у програм укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених може укључити највише 2 незапослена, док послодавац који има 15 и више запослених, има право да укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

 • Ко може бити ментор? Да ли достављамо документацију за ментора?

  Послодавац мора имати запосленог ментора са најмање истим нивоом образовања који се захтева за послове за које се незапослени оспособљава, задуженог за оспособљавање лица, запосленог у месту у којем се реализује оспособљавање лица; који има најмање две године радног искуства на пословима на којима ће се незапослени оспособљавати, при чему један ментор може бити задужен за оспособљавање највише од 3 до 5 лица у зависности од техничких, просторних и других капацитета за оспособљавање лица, односно радног простора, техничких средстава и опреме који по функционалности одговарају захтеваном броју лица и врсти послова за које се лица оспсобљавају.

 • Да ли је програм отворен за све послодавце?

  Да, програм је намењен свим послодавцима, без обзира да ли су из приватног или јавног сектора. Услов је да послодавац има најмање једног запосленог.

 • Како се врши пријављивање Групе компанија?

  Пријављивање се врши појединачно, односно сваки послодавац има свој матични број и ПИБ, као идентификационе бројеве, по којим ће се вршити и провера испуњености услова из Јавног позива.

 • Које врсте уговора ће се закључивати? Да ли ће уговорима бити јасно дефинисана сва права и обавезе корисника програма?

  Закључиваће се тројни уговор између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата. Уговором ће бити дефинисана сва права и обавезе свих уговорних страна.

 • Да ли је обавезно по истеку програма закључити уговоре о раду?

  Послодавац није у обавези да након завршетка програма заснује радни однос са кандидатом. Циљ програма је да незапослени без радног искуства стекну компетенције за рад и тиме обезбеде своје будуће запослење код послодавца код кога су се оспособљавали или код другог послодавца.

 • Приступио сам порталу Моја прва плата, али ми излази порука да немам право приступа страници, шта да радим?

  Неопходно да се Администратори послодаваца при првом коришћењу система пријаве преко налога на Порталу еУправа, а сваки следећи пут могу директно на линк https://mojaprvaplata.gov.rs/ . Више о пријави на портал Моја прва плата погледајте у Упутству за коришћење портала Моја прва плата у секцији Послодавци или Пријави се (Детаљи пријаве).

 • Да ли могу да се пријавим корисничким именом и лозинком на портал Моја прва плата?

  Прва пријава на систем од стране овлашћеног лица послодавца мора да се обави искључиво квалификованим електронским сертификатом на Портал еУправа. Свака следећа може и двофакторском аутентикацијом.

 • Како могу да добијем квалификовани електронски сертификат?

  Потребно је да се обратите неком од сертификационих тела како би Вам издали сертификат:

  ЈП Пошта Србије

  Министарства унутрашњих послова

  Привредна комора Србије

  HALCOM

  eSmart Systems

 • Да ли је лого обавезно поље?

  Лого није обавезно поље.

 • Приликом пријаве на портал Моја прва плата преко Портала еУправа приказје ми се грешка 403 (error 403), шта да радим?

  Молимо Вас да проверите да ли користите последњу верзију претраживача (препоручујемо Гугл Хром (енг. Google Chrome)).
  Такође, не користите приликом пријаве стрелице за напред и назад у претраживачу.
  Угасите претраживач, читач и картицу извадите па поново убаците и онда покушајте пријаву.
  Ако не успете, проверите да ли сте инсталирали мидлвер сертификационог тела које Вам је издало квалификовани електронски сертификат (проверите кораке за инсталацију на њиховом сајту).

 • Да ли могу да будем администратор код више послодаваца?

  На „Мојој првој плати“ логика је један администратор = једна компанија, не може једно лице да има улогу администратора код више послодаваца.
  Тако да је потребно доставити податке за друго лице које ће бити овлашћено код другог послодавца.

  У случају да послодавац није регистрован у Агенцији за привредне регистре, потребно је да се:

  - на меморандуму послодавца који је потписан од стране директора пошаље захтев са подацима привредног субјекта/послодавца (назив, ПИБ, матични број, адреса, град, поштански број, телефон, адреса електронске поште) као и подацима о запосленом који је сагласан да се његови подаци пошаљу ради овлашћења на Порталу еУправа (име, презиме, ЈМБГ, адреса електронске поште, број телефона).
  - захтев се шаље на адресу mpp@ite.gov.rs

 • Код уноса матичног броја послодавца излази ми порука „Не постоје подаци о компанији“, а регистрован сам у АПР-у, шта да радим?

  Онда поступате као да нисте пријављени у АПР-у:

  - на меморандуму послодавца који је потписан од стране директора пошаље захтев са подацима привредног субјекта/послодавца (назив, ПИБ, матични број, адреса, град, поштански број, телефон, адреса електронске поште) као и подацима о запосленом који је сагласан да се његови подаци пошаљу ради овлашћења на Порталу еУправа (име, презиме, ЈМБГ, адреса електронске поште, број телефона).
  - захтев се шаље на адресу mpp@ite.gov.rs
  Када послодавцу буде креиран профил и лице буде овлашћено на Порталу еУправа, о чему ће бити обавештен путем мејла, овлашћено лице ће моћи ће да се пријави на портал Моја прва плата.

 • Директор фирме је странац, нема наш ЈМБГ, како да се пријавимо за Моју прву плату?

  У случају да је директор странац, поступате као да послодавац није регистрован у АПР-у.

  - на меморандуму послодавца који је потписан од стране директора пошаље захтев са подацима привредног субјекта/послодавца (назив, ПИБ, матични број, адреса, град, поштански број, телефон, адреса електронске поште) као и подацима о запосленом који је сагласан да се његови подаци пошаљу ради овлашћења на Порталу еУправа (име, презиме, ЈМБГ, адреса електронске поште, број телефона).
  - захтев се шаље на адресу mpp@ite.gov.rs
  Када послодавцу буде креиран профил и лице буде овлашћено на Порталу еУправа, о чему ће бити обавештен путем мејла, овлашћено лице ће моћи ће да се пријави на портал Моја прва плата.

Врх стране